PRAVIDLA SOUTĚŽE O BALÍČEK BIO KOSMETIKY ZUII, INLIGHT A PÁNBACH

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží (dále jen „Soutěže")

1. Pořadatel a organizátor Soutěže

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěží je firma Marie Krauskopfová, Kněžská 23, 370 01 České Budějovice, IČO: 47245565, www.prirodnizdrave.cz. Tyto propagační akce (Soutěže) nejsou žádným způsobem sponzorovány, doporučovány, spravovány ani jinak spojeny se společností Instagram nebo Facebook.

2. Termín a místo konání Soutěže

2.1 Soutěže probíhají na území České republiky v termínu určeném Pořadatelem Soutěže včetně. Soutěže probíhají na e-shopu stránek www.prirodnizdrave.cz .

3. Základní principy Soutěže

3.1 Podmínkou účasti v Soutěži je zakoupení zboží od značky Zuii, Inlight, Naturalis nebo Butterbean na e-shopu www.prirodnidzrave.cz.

3.2 Výhrou v Soutěžích jsou produkty značky Zuii, Inlight, Pánbach.

3.3 O výhrách i pořadí v Soutěžích rozhoduje Pořadatel Soutěže náhodným výběrem - vylosováním, a to způsobem dále zde stanoveným.

4. Účastníci Soutěžíe podmínky účasti v Soutěži a její průběh

4.1 Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s adresou pro doručování a trvalým pobytem v České republice.

4.2 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci biorganica.cz, prirodnizdrave.cz a dalších společností podílejících se na zajištění Soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

Podmínkou účasti v Soutěži je registrace na webu www.prirodnidzrave.cz a nákup na témže webu v e-shopu jakéhokoli produktu od značky Zuii, Inlight, Naturalis nebo Butterbean.

4.3 Registrací na www.prirodnizdrave.cz zákazník souhlasí s těmito pravidly Soutěže, zároveň potvrzuje, že je starší 16 let a uděluje pořadateli Soutěže svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 těchto pravidel.

4.4 V Soutěži budou vybráni náhodným losováním 30. 8. 2021 3 výherci Soutěže. Zákazník se účastní soutěže, pokud nakoupí vybrané produkty na e-shopu www.prirodnidzrave.cz ve dnech mezi 1. 7. až 29. 8. 2021 včetně.

4.5 Výherci Soutěže budou vybráni Pořadatelem Soutěže nahodile - vylosováním nejpozději do 14 dnů od skončení Soutěže. Rozhodnutí Pořadatele Soutěže je konečné, bez možnosti odvolání či jiného opravného prostředku.

5. Výhry v Soutěži

5.1 Pořadatelem soutěže budou způsobem uvedeným v těchto pravidlech vybráni 3 výherci, přičemž každý z nich získá balíček s produkty značky Zuii, Pánbach či Inlight. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo jakoukoliv výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

5.2 Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato Soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry v Soutěži propadají pořadateli Soutěže.

5.3 Výherci budou za účelem předání výhry kontaktováni organizátorem Soutěže nejpozději do 14 dnů od vyhodnocení Soutěže, a to prostřednictvím e-mailu.

Výhra bude výherci zaslána na dohodnutou adresu. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době stanovené s organizátorem Soutěže a/nebo který v době stanovené organizátorem Soutěže neprokáže splnění podmínek účasti v Soutěži, ztrácí na výhru nárok. Organizátor Soutěže rovněž neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu od organizátora Soutěže nebo nebude na takovou zprávu organizátora Soutěže reagovat ve stanoveném termínu 14 dnů od vyhlášení výsledků; v takových případech je organizátor Soutěže oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.

5.4 Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry takovému výherci.

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Zapojením se do Soutěže (tj. nahráním příslušného příspěvku dle těchto pravidel) soutěžící souhlasí s pravidly této Soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

- správcem osobních údajů je pořadatel Soutěže;

- účelem zpracování osobních údajů je realizace Soutěže, včetně její organizace, vedení, vyhodnocení, kontroly a předání výher;

- právním základem zpracování je souhlas, který je nezbytný pro účast v Soutěži (souhlas lze kdykoliv odvolat; v takovém, případě však bude účast soutěžícího v Soutěži ukončena);

- doba zpracování osobních údajů je doba od okamžiku zapojení se účastníka do Soutěže do uplynutí 3 měsíců od skončení Soutěže;

- další informace o zpracování, včetně informací o právech a možnostech jejich uplatnění, jsou pro účastníky Soutěže dostupné v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“.

7. Projevy osobní povahy a licenční oprávnění

7.1 Účastníci zapojením se do Soutěže (tj.nákupem stanovených produktů na e-shopu www.prirodnizdrave.cz) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně účastníkem uvedené jméno v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele Soutěže.

8.2 Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel Soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele Soutěže způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je pořadatel Soutěže oprávněn učinit kdykoliv v průběhu Soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. pořadatel k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze Soutěže i po jejím skončení.

8.3 Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

8.4 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící a Soutěže, včetně těchto pravidel, se řídí právním řádem České republiky. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@umarie.cz.

V Českých Budějovicích, dne 30. 6. 2021