Zdraví a síla z přírody
Seznam oblíbených položek

Zatím žádné oblíbené!

×

Položka přidána k oblíbeným!

×
 x 

košík je prázdný
Nákupní košík(košík je prázdný)

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Marie Krauskopfová, se sídlem Dobrá Voda u Českých Budějovic, K Lusnému 24, PSČ 373 16, identifikační číslo 47245565, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webového portálu internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese http://www.prirodnizdrave.cz/ (dále jen webový portál). Práva a povinnosti odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako kupující.

Prodávající je firma Marie Krauskopfová, se sídlem Dobrá Voda u Českých Budějovic, K Lusnému 24, PSČ 373 16, identifikační číslo 47245565. Je plátcem DPH.
Další podrobné údaje o prodávajícím https://www.prirodnizdrave.cz/marie-krauskopfova-ceske-budejovice/kontakt-mapa

3. Uživatelský účet

3.1. Založení uživatelského účtu

Na základě registrace kupujícího provedené na webovém portálu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Údaje kupujícího

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které je povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

3.3. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3.4. Zrušení uživatelského účtu

Prodávající může kdykoliv bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než pět (5) let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Nabídka zboží. 

Webový portál internetového obchodu obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, tj. zejména název a hlavní charakteristiky zboží, ceny zboží a náklady na jeho balení a dodání. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech daní a veškerých souvisejících poplatků a příspěvků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém portálu internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Umístěním nabídky zboží na webovém portálu vyjadřuje prodávající svou vůli uzavřít s kupujícím kupní smlouvu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém portálu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

Sortiment průběžně rozšiřujeme o nové ověřené produkty. Výrobky, u kterých není ještě doplněn obrázek nebo popisující text, nejsou určeny pro prodej přes e.shop.

Na prodejně v Č. Budějovicích můžete vidět řadu dalších zajímavých produktů, které nejsou na e-shopu zveřejněny a lze je proto koupit pouze na prodejně.

4.2. Objednávka

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém portálu internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

 • informace o kupujícím,

 • informace o objednávaném zboží (kupující „vloží“ objednávané zboží do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • informace o požadovaném způsobu úhrady kupní ceny zboží,

 • informace o požadovaném způsobu doručení zboží a

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.3. Potvrzení objednávky.

Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat, měnit a opravovat údaje, které do objednávky vložil. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Neprodleně po přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.4. Dodatečné potvrzení objednávky

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.5. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

4.6. Lhůta k dodání zboží

Kupující bere na vědomí, že lhůta k dodání zboží uvedená u jednotlivého zboží na webovém portálu internetového obchodu a posléze v objednávce je vzhledem k technickým možnostem prodávajícího pouze orientační. Kupní smlouva proto neobsahuje dohodu smluvních stran na konkrétní lhůtě k dodání zboží.

4.7. Změna kupní smlouvy

Po uzavření kupní smlouvy může kupující požádat prodávajícího (nejlépe prostřednictvím elektronické pošty) o změnu obsahu kupní smlouvy. Kupní smlouva je změněna okamžikem doručení oznámení prodávajícího o přijetí změny kupní smlouvy na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není povinen přijmout změnu kupní smlouvy, zejména pokud již zboží předal třetí osobě k přepravě anebo pokud zboží upravil podle požadavků kupujícího.

4.8. Vyzvednutí zboží na prodejně v Českých Budějovicích

V případě, že si zákazník zvolí osobní převzetí na prodejně, tak je doba rezervace zboží jeden týden po obdržení emailu od prodávajícího, že je zboží připravené k vyzvednutí na prodejně . Pokud si objednané zboží zákazník nepřevezme v tomto termínu, automaticky se ruší platnost této smlouvy.

5. Kupní cena zboží a platební podmínky

5.1. Kupní cena

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak. Kupní cenou se rozumí jak náklady spojené s balením tak s dodáním zboží. Veškeré ceny uvedené na e-shopu jsou včetně DPH.

5.2. Způsoby zaplacení kupní ceny

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího určené k výdeji zboží;
 • v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, vedeného u ČSOB číslo účtu 272392669/0300 (dále jen „účet prodávajícího“), přičemž je kupující povinen uvést variabilní symbol sdělený mu prodávajícím. V tomto případě dodá prodávající zboží až po připsání příslušné finanční částky na účtu prodávajícího.
 • online platba kartou, která je realizována platební bránou provozovanou přední českou bankou ČSOB.

5.3. Splatnost kupní ceny

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.4. Odeslání zboží až po zaplacení kupní ceny

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.5) požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

5.5. Faktura

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Faktura je zákazníkovi vystavena při osobním odběru zboží v momentě zaplacení kupní ceny, při zasílání zboží přepravní službou je faktura zaslána kupujícímu na email uvedený při objednávce. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupní smlouvy, od nichž nemůže kupující spotřebitel odstoupit

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit zejména od kupní smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy na dodávku zboží porušil-li kupující spotřebitel jejich originální obal.

6.2. Odstoupení kupujícího spotřebitele od kupní smlouvy do 14 dnů

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle občanského zákoníku a byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem), má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém kupující spotřebitel převzal zboží. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů písemně odesláno a to včetně kopie dokladu o prodeji zboží. Kupující spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ještě před odesláním zboží prodávajícím nebo před převzetím zboží.

6.3. Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy

Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od zániku kupní smlouvy, pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Pokud je kupující nejméně třicet 30 dnů v prodlení s vrácením zboží, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží. Zboží nemusí být vráceno v původním obalu, ovšem musí být kupujícím zabaleno takovým způsobem, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození – prodávající proto kupujícímu doporučuje, aby bylo zboží vráceno pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu zboží od kupujícího zpět k prodávajícímu.

6.4. Posouzení vráceného zboží prodávajícím

Ve lhůtě čtrnácti 14 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží nebylo kupujícím poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

6.5. Vrácení kupní ceny po odstoupení od smlouvy

Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli kupní cenu, včetně nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu, nejpozději do 14 dnů od zániku smlouvy (čl.6.10), přičemž podmínkou vrácení celé kupní ceny je, že kupující vrátil prodávajícímu zboží se všemi součástmi a příslušenstvím a v neporušeném originálním obalu. Pokud kupující nevrátí zboží se všemi součástmi a příslušenstvím, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o hodnotu nevrácené součásti nebo příslušenství zboží. Prodávající nese náklady související s vrácením kupní ceny v hotovosti přímo kupujícímu nebo bezhotovostně na bankovní účet kupujícího. Pokud ovšem kupující nesdělí prodávajícímu číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny a není možné vrátit kupní cenu jiným bezplatným způsobem, zašle prodávající kupní cenu na adresu kupujícího poštovní poukázkou, přičemž bude kupní cena snížena o náklady nutně vynaložené prodávajícím podle platného ceníku České pošty, s.p., případně jiného poskytovatele obdobných služeb platebního styku. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.6. Právo prodávajícího na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 6.2 odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje (náklady spojené s vrácením zboží). Prodávající upozorňuje kupujícího, že náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím.

6.7. Právo prodávajícího na náhradu škody

Kupující bere na vědomí, že při jakémkoliv odstoupení od smlouvy má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody a to zejména pokud se snížila hodnota vráceného zboží anebo je zboží poškozeno, opotřebeno nebo částečně spotřebováno.

6.8. Možnost zápočtu prodávajícím

Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody, nárok na úroky z prodlení a nároky na smluvní pokuty vyplývající z obchodních podmínek.

6.9. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

 • pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;

 • pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;

 • pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;

 • pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;

 • pokud kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované prodávajícím (čl. 4.4);

 • pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;

 • pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas.

6.10. Zánik kupní smlouvy

Kupní smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zánik smlouvy nebo odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení nákladů spojených s vrácením zboží, nároků na náhradu vzniklé škody, nároků na úroky z prodlení a nároků na smluvní pokuty, neboť tato ustanovení jsou plně oddělitelná od kupní smlouvy a trvají i po zániku kupní smlouvy.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Způsob dodání zboží

Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností nabízených prodávajícím. Maximální hmotnost zásilky je 15 kg. Dodání zboží pouze na území České republiky.

P
okud se prodávající na základě zvláštního požadavku kupujícího dohodne s kupujícím na jiném způsobu dodání zboží, než který prodávající aktuálně nabízí, nese kupující od okamžiku, kdy prodávající předá zboží k přepravě, nebezpečí škody na zboží a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


7.2. Převzetí zboží kupujícím spotřebitelem

Kupující spotřebitel není povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat (tj. zboží vybalit z původního obalu), ovšem prodávající kupujícímu spotřebiteli kontrolu zboží doporučuje. Prodávající kupujícímu spotřebiteli dále důrazně doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad zboží nepřebírat a okamžitě to oznámit prodávajícímu anebo pro rychlejší vyřízení věci konečnému přepravci, tj. přímo řidiči anebo přepravci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách prodávajícího. Podpisem dodacího listu, případně jiného dokladu o převzetí zboží, kupující potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození, přičemž na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zboží nemůže být brán zřetel.

7.3. Převzetí zboží kupujícím podnikatelem

Kupující podnikatel je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tj. zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné zjevné vady zboží. Pokud kupující podnikatel zjistí zjevné vady zboží, je povinen to okamžitě oznámit prodejci nebo přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Pokud kupující podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady zboží okamžitě po jejich zjištění anebo pokud zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí kupujícím podnikatelem bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, tj. zejména skryté vady zboží, je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do tří 3 pracovních dnů od zjištění vad zboží.

7.4. Prodlení kupujícího s převzetím zboží

Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, a náhradu nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím osobám.

7.5. Opakované dodání zboží

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.

7.6. Dodací podmínky prodávajícího

Podmínky přepravy zboží a další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží upravují dodací podmínky prodávajícího, které jsou součástí kupní smlouvy.

7.7. Osobní převzetí zboží na prodejně při platbě předem

Při platbě bankovním převodem nebo kartou a osobním vyzvednutím na prodejně je kupující povinen předložit a předat prodávajícímu vytištěné přijetí objednávky, případně číslo objednávky. V případě, že takto objednané zboží nebude na prodejně přebírat sám kupující, ale jím pověřená osoba, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu písemnou formou, a to buď přímo v poznámce objednávky, případně mailem s použitím adresy kupujícího, kterou uvedl v objednávce. Jak kupující, tak jím pověřená osoba, se při převzetí zboží prokazuje průkazem totožnosti. Tento postup poslouží jako důkaz oprávněnosti k převzetí takto objednaného zboží.

8. Odpovědnost za vady zboží ( r e k l a m a c e ), záruka 

8.1. Odpovědnost prodávajícího vyplývající z občanského zákoníku

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. a § 2161 násl. občanského zákoníku.

8.2. Odpovědnost prodávajícího vyplývající z obchodního zákoníku

Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.

8.3. Záruka za jakost zboží při převzetí (shoda s kupní smlouvou)

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnost

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.4. Práva kupujícího spotřebitele ze záruky za jakosti zboží při převzetí (shoda s kupní smlouvou)

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 8.3, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.5. Práva kupujícího spotřebitele z vadného plnění

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti 24 měsíců od jeho převzetí, pokud se nejedná o zboží s omezenou dobou trvanlivosti. Kupující spotřebitel není oprávněn uplatňovat jiná práva z vadného plnění, než která vyplývají z právních předpisů a která jsou uvedena v čl. 8.4, čl.  8.6, čl. 8.7 a čl. 8.8, pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Jakmile kupující spotřebitel vykoná volbu práva z vadného plnění a uplatní jedno z možných práv, je svým projevem vůle vázán a není oprávněn jednostranně volbu uplatněného práva měnit. Jiné právo z důvodu téže vady je kupující spotřebitel oprávněn učinit pouze tehdy, kdyby uplatněné právo zaniklo (např. z důvodu nemožnosti plnění) anebo kdyby vada, pro kterou bylo právo uplatněno, nabyla nového charakteru.

8.6. Práva kupujícího spotřebitele při výskytu vady, která představuje podstatné porušení smlouvy

Je li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující spotřebitel právo:

a)    na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b)    na odstranění vady opravou zboží,
c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d)    odstoupit od smlouvy.

Kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující spotřebitel své právo včas, má práva podle čl. 8.7.

8.7. Práva kupujícího spotřebitele při výskytu vady, která představuje nepodstatné porušení smlouvy

Je li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.8.  Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Veškerá ostatní porušení smlouvy se považují za nepodstatná.

8.9   Opakované vyskytnutí vady po opravě

Za „opakované vyskytnutí vady po opravě“ se v době uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem považuje výskyt této vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách, pod podmínkou, že se jedná o výskyt a opravu stejné vady.

8.10  Větší počet vad

Za „větší počet vad“ se v době uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem považují současně alespoň tři odstranitelné vady, pod podmínkou, že každá jednotlivá vada brání řádnému užívání zboží.

8.11.  Odstranitelné vady

Za „odstranitelné vady“ se považují takové vady, které lze opravou odstranit a po jejichž odstranění se zboží stává bezvadným, tj. zejména vady, jejichž odstraněním se nezhorší původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

8.12.  Neodstranitelné vady

Za „neodstranitelné vady“ se považují takové vady, pro které nemůže být zboží užíváno jako zboží bez vad, tj. zejména vady, které nelze odstranit, aniž by se nezhoršil původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava nemůže být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

8.13.  Přechod práv z vadného plnění

Odpovědnost za vadné plnění je závazkovým právním vztahem mezi prodávajícím a kupujícím.

8.14.  Odstranění vad zboží třetími osobami

Kupující není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodávajícího. Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny.

8.15.  Záruka za jakost

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka nevztahuje na:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,

 • vyplývá-li to z povahy zboží,

 • mechanické poškození zboží způsobené kupujícím nebo třetí osobou,

 • vady způsobené neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním, montáží, údržbou nebo obsluhou, zanedbanou péčí o zboží nebo zásahem do zboží (zejména porušení pečetí),

 • vady způsobené nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží takovým způsobem, který je v rozporu s dokumentací výrobce zboží nebo obecnými zásadami užívání zboží,

 • vady způsobené použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, mechanickými, chemickými nebo fyzikálními vlivy podmínkám uvedeným v dokumentaci výrobce zboží nebo podmínkám přiměřeným běžnému užívání zboží,

 • vady způsobené vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo přírodními živly jako je voda, oheň, vítr, země anebo jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo třetí osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení zboží do provozu.

8.16   Záruční doba ve vztahu k expirační lhůtě

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu zboží či v jeho návodu. Na potravinových doplňcích je uvedeno datum minimální trvanlivosti. Po ukončení data minimální trvanlivosti prodávající nezaručuje chuťové a výživové kvality výrobku.

8.17.  Potvrzení o právech z vad (záruční list)

Prodávající k prodanému zboží běžně nevydává záruční listy, neboť pro uplatnění reklamace je dostačující doklad o zakoupení zboží (faktura). Na žádost kupujícího je prodávající ovšem povinen potvrdit kupujícímu spotřebiteli v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (záruční list).

8.18. Uplatnění reklamace

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Viz kontakty na e-shop: https://www.prirodnizdrave.cz/marie-krauskopfova-ceske-budejovice/kontakt-mapa
Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury), kopie potvrzení o právech z vad (záručního listu) nebo jiným věrohodným způsobem. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby uplatnil reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

8.19  Lhůty pro vyřízení reklamace

Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

 • v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

 • v případě kupujícího podnikatele nejpozději do šedesáti 60 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

 • případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Výhrada vlastnictví. 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Informace uvedené na webových stránkách.

Kupující bere na vědomí, že informace uvedené na webových stránkách přebírá prodávající od třetích osob, a proto mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby. Informace uvedené na webových stránkách se týkají jednotlivých modelových řad zboží, přičemž mezi těmito informacemi nebo zobrazením zboží a skutečným stavem mohou být odlišnosti v nepodstatných detailech, příslušenství nebo ve vzhledu zboží.

9.3.. Zvláštní garance a záruky

Prodávající neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z právních předpisů a záruk, které nad rámec právních předpisů poskytují třetí osoby.

9.4. Odpovědnost prodávajícího

Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné škody způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1. Zákon o ochraně osobních údajů

Dne 25. května 2018 vstoupila v účinnost nová právní úprava v oblasti ochrany osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení).

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

10.2. Základní pojmy

Správcem, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá, je provozovatel e-shopu PRIRODNIZDRAVE.CZ. Jedná se o firmu Marie Krauskopfová, IČO: 47245565. Další podrobné údaje o správci osobních údajů (prodávajícím dle článku 2 těchto obchodních podmínek): https://www.prirodnizdrave.cz/marie-krauskopfova-ceske-budejovice/kontakt-mapa

Zpracovatelem osobních údajů pro e-shop PRIRODNIZDRAVE.CZ je v souladu s vyjádřením státního úřadu pro ochranu osobních údajů společnost ONEsolution s.r.o., Cejl 82/58, Zábrdovice, 602 00 Brno a to proto, že data jsou uložena v rámci webhostingu v jejich databázi. S touto společností má firma Marie Krauskopfové uzavřenou smlouvu podle článku 28 odst. 3 GDPR. Společnost ONEsolution má vypracované podrobně zásady pro ochranu osobních ůdajů. Viz zde: https://www.onehelp.cz/onebit/kb/cs/privacy-policy

10.3. Osobní údaje, jejich zpracování a doba uložení

Osobní údaje shromažďuje e-shop PRIRODNIZDRAVE.CZ za účelem realizace dodání objednaného zboží a jsou nutné k tomu, aby mohla být s kupujícím uzavřena smlouva. V případě, že by kupující neposkytl svoje osobní údaje (jméno, příjmení, adresu dodání, emailovou adresu a telefonní kontakt), nelze uzavřít smlouvu.

Osobní údaje využívá správce osobnich údajů pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu za účelem plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovány a ukládány automatizovaným způsobem v elektronické podobě prostřednictvím webhostingu společnosti ONEsolution s.r.o. (viz článek 10.2 základní pojmy). Osobní údaje nesmějí a nebudou předány, sděleny či zpřístupněny nikomu dalšímu.

10.4. Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu k osobním údajům

Všechna osobní data jsou na internetu přenášena šifrovaně prostřednictvím zabezpečeného https. Výpočetní technika zpracovatele i správce, použitá k poskytování služeb, je zabezpečena vhodným způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístutpu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

10.5. Správnost, pravdivost a aktualizace osobních údajů

Z důvodu bezchybného dodání objednaného zboží či následné reklamace je třeba, aby kupující své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uváděl správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informoval prodávajícího o změně svých osobních údajů během trvání smlouvy.

10.6. Chybné zpracování osobních údajů

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího (zpracovatele osobních údajů) o vysvětlení,

 • požadovat, aby prodávající (zpracovatel osobních údajů) odstranil takto vzniklý stav.

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, zpracovatel osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající (zpracovatel osobních údajů) žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.7. Zasílání obchodních sdělení včetně newsletter, slevových akcí a dalších informací souvisejících s nákupem či poskytnutými službami

Kupujícím, kteří uskutečnili nákup prostřednictvím e-shopu PRIRODNIZDRAVE.CZ, zasílá prodávající v  rámci oprávněného zájmu obchodní sdělení (včetně newsletterů, slevových akcí a dalších informací souvisejících s nákupem či poskytnutými službami). 
 
Obchodním sdělením jsou informace, které prodávající osoba posílá prostřednictvím elektronických komunikací (emailem, vyjímečně sms). Obchodní sdělení včetně souvisejících informací je zasíláno jen ve velmi omezeném časovém intervalu, aby kupující nebyl zahlcen elektronickou komunikací od prodávajícího. Jedná se o informace, které by měly být pro kupujícího vítané a užitečné. Zasílání obchodního sdělení lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním  emailu prodejci nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení a zasílání obchodních sdělení bude zastaveno. Newsletter musí povinně obsahovat možnost odhlásit se z odběru.

10.8. Služba "Ověřeno zákazníky"

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

11. Doručování

11.1. Forma a způsob doručování

Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

11.2. Okamžik doručení

Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, pokud se odesílateli nevrátí zpět jako nedoručená nebo pokud se odesílatel jiným způsobem nedozví o tom, že zpráva nebyla doručena, přičemž integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, případně třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslán

12. Závěrečná ustanovení

12.1.  Řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy.

V případě sporu z kupní smlouvy má spotřebitel právo využít rovněž mimosoudní řešení sporů podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Blíže viz. odstavec 12.3 těchto obchodních podmínek. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

12.2.  Orgán státního dozoru

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

12.3.  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaží vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: adr.coi.cz

12.4.  Zvláštní povinnosti internetového obchodu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporu je možno řešit případný spotřebitelský spor též online na internetové adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaží vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: adr.coi.cz

12.5.  Smluvní pokuty

Ustanovení o smluvních pokutách, uvedené v předchozích obchodních podmínkách, se na základě novelizace občanského zákoníku ruší.

12.6.  Živnostenské oprávnění

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.7.  Kontakt

Kontaktní údaje provozovny prodávajícího – adresa pro doručování: PRIRODNIZDRAVE.CZ, Kněžská 326/23, 370 01 České Budějovice, adresa elektronické pošty: E-Mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., mobil 606 129 335.
Veškeré další kontaktní údaje jsou uvedeny na https://www.prirodnizdrave.cz/marie-krauskopfova-ceske-budejovice/kontakt-mapa

12.8.  Právní předpisy ČR a EU

Pokud by jakékoliv výše uvedené ustanovení obchodních podmínek nebylo v souladu s právními předpisy ČR a EU, jako je například Zákon o ochraně spotřebitele, Občanský zákoník, Zákon o ochraně osobních údajů, Zákon o elektronických informacích, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), mají samozřejmě svoji nadřazenost nad obchodními podmínkami veškeré právní předpisy ČR a EU. Spotřebitel nesmí být v žádném případě krácen na svých zákonných právech.

12.9.  Účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2018. Úprava článku 10. Ochrana osobních údajů byla provedena z důvodu nabytí platnosti GDPR dne 25. května 2018. 
 

Reklamační formulář ke stažení: